ประกาศเรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

Share:

เพื่อให้การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ฯ ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายการเงินและการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ และเพื่อให้สหกรณ์ฯ มีต้นทุนทางการเงินและจำนวนเงินรับฝากที่เหมาะสม
โดยจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

Share: