นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์
ประธานกรรมการ

ผศ.สงกรานต์ ไกยวงษ์
ที่ปรึกษา

นายประยุทธ์ ฤทธิเดช
รองประธานกรรมการ

นายนุชา สถิตย์พงษ์
ที่ปรึกษา

นางสาวจงจิตต์ พิมพาลัย
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางอารีรัตน์ หู้เต็ม
กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวทัศนีย์ พุฒสา
กรรมการและเลขานุการ

ดร.สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.พจมาลย์ สกลเกียรติ
กรรมการและประธานฝ่ายเงินกู้

นางสาวสินีนาฏ สุทธจินดา
กรรมการและเลขาานุการฝ่าย

ผศ.วิสุทธิ์ ตรีเงิน
กรรมการ

ผศ.ลลิตา สันติวรรักษ์
กรรมการและประธานฝ่ายศึกษา

นางชงค์สุดา โตท่าโรง
กรรมการและเลขานุการฝ่ายศึกษา

นางสาวสมนึก กิตติธีรานุรักษ์
กรรมการ