• 26
    Mar

    ประกาศ โครงการให้กู้ฉุกเฉิน “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ไปด้วยกัน”

    เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 มีมติให้ช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ภัยไปด้วยกัน” โดยมีรายละเอียดดังประกาศ คลิกเพื่อ -> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอกู้ฉุกเฉิน โครงการ “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ไปด้วยกัน” ...