• 21
  May

  สมัครสมาชิก

  การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มหาชน)สมัครเป็นสมาชิกง่ายนิดเดียว หากท่านเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และ ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ ยืมเงิน ท่านก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้ทันทีโดยติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พร้อมเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หน้าแรก ค่าหุ้นขั้นต่ำ สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นอย่างต่ำ 50 หุ้น ต่อเดือน ราคาหุ้นละ 10 บาท ...
 • 26
  Apr

  แบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มพิเศษ แบบคำขอพักชำระหนี้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 (ยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 ก.พ.2564) แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉินปันผลล่วงหน้าปี 2563 โดยไม่มีดอกเบี้ย แบบฟอร์มทั่วไป ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก คำขอลาออก คำขอเพิ่ม-ลดหุ้นรายเดือน คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน คำขอกู้เงินสามัญ คำขอกู้เงินเพื่อการศึกษาของสมาชิกหรือคู่สมรสและบุตร แบบฟอร์มสวัสดิการสมาชิก คำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกป่วย คำขอรับเงินสวัสดิการบิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร ...
 • 26
  Apr

  เงินกู้/ฝาก

  เงินกู้/ฝาก ด้านให้บริการเงินกู้ยืม สหกรณ์ได้ให้บริการเงินกู้ 3 ประเภท (ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากันทั้ง 3 ประเภท) ได้แก่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ ด้านบริการเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้ให้บริการเงินฝาก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ...
 • 25
  Apr

  สวัสดิการสมาชิก

  สวัสดิการสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้จัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ไว้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก ดังนี้ ทุนเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก (อนุบาล – ป.ตรี) สมาชิกนอนโรงพยาบาล (นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 1 คืน 500 บาท  / 2 คืนติดต่อกัน  1,000 ...