• 14
  Jun

  ประกาศเปิดให้บริการตามปกติ

  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดทำการของมหาวิทยาลัย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด กำหนดเวลาให้บริการ ดังนี้ เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เปิดให้บริการตามปกติ) เวลาทำการ : 08.30 – 16.30 น. ***** ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ...
 • 1
  Jun

  ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ เดือนมิถุนายน 2564

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงขอกำหนดเวลาการทำงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้เปิดให้บริการ วันที่ 1 – 13 มิถุนายน 2564 เปิดทำการ : วันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เวลาทำการ ...
 • 25
  May

  เปิดรับสมัครโครงการ DPU Coop Marketplace

  Website -> www.dpucoop.com Facebook Fanpage -> www.facebook.com/coopdpu LINE Group -> สหกรณ์เพื่อสมาชิก สมาชิกผู้สนใจสามารถ สมัครได้ที่ https://bit.ly/3oUdej2
 • 10
  May

  ต่ออายุ โครงการพักชำระหนี้เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

  เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  ยังมีความรุนแรงต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงให้ความช่วยเหลือสมาชิก โดยการต่ออายุโครงการพักชำระหนี้ให้อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 สมาชิกที่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อ  โปรดแจ้งความจำนงค์และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารดังนี้– แบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้ – แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน – ...
 • 4
  May

  ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ เดือนพฤษภาคม 2564

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงขอกำหนดเวลาการทำงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้เปิดให้บริการ วันทำการ : วันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เวลาทำการ : 09.30 – 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ ...
 • 4
  Apr

  โครงการ Up Skill for Member – การทำทาร์ตสับปะรดไต้หวัน

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เข้าร่วมอบรมโครงการ Up Skill for Member – การทำทาร์ตสับปะรดไต้หวัน เพื่อเพิ่มทักษะการสร้างอาชีพให้กับสมาชิก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ อ.ชงค์สุดา โตท่าโรง จาก Le Cordon Bleu รายละเอียดโครงการ Up ...
 • 26
  Mar

  ประกาศ โครงการให้กู้ฉุกเฉิน “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ไปด้วยกัน”

  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 มีมติให้ช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ภัยไปด้วยกัน” โดยมีรายละเอียดดังประกาศ คลิกเพื่อ -> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอกู้ฉุกเฉิน โครงการ “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ไปด้วยกัน” ...
 • 17
  Mar

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ให้การต้อนรับประธานและคณะกรรมการจากสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

  นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พร้อมด้วย ที่ปรึกษาและคณะกรรมการให้การต้อนรับ ประธานและคณะกรรมการจากสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564
 • 2
  Mar

  ประกาศการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส ประจำปี 2564

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส ประจำปี 2564 สามารถยื่นแบบคำขอกู้พร้อมแนบเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564
 • 2
  Feb

  มาตรการช่วยเหลือสมาชิกในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19

   เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด -19  สหกรณ์ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิก โดยการพักชำระหนี้ตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้ สมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  สามารถยื่นคำขอพักชำระหนี้ได้  ภายในวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบคำขอพักชำระหนี้