• 9
  Sep

  ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ เดือนกันยายน 2564

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงขอกำหนดเวลาการทำงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้เปิดให้บริการ เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์เวลาทำการ : 09.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึง ...
 • 31
  Aug

  โครงการให้กู้ฉุกเฉิน “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ภัยไปด้วยกัน” โครงการ 2

  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกสหกรณ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโควิด-19 สหกรณ์ฯ จึงได้มีมติให้มีโครงการให้กู้ฉุกเฉิน “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ภัยไปด้วยกัน” โครงการ 2 เพื่อช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่สมาชิก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.สมาชิกสหกรณ์สามารถกู้ยืมเงินได้ในจำนวน 4,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย2.ผ่อนชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด3.สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องมีทุนเรือนหุ้นสะสมไม่น้อยกว่า 4,000 บาท4.สมาชิกสามารถเข้าร่วมโครงการ ...
 • 31
  Aug

  ประกาศการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด เปิดให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของ บุตร/ตนเอง/คู่สมรส โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 1. สมาชิกที่มีบุตร, คู่สมรส หรือตนเอง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทุกระดับ2. กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้นำไปรวมกับหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส เดิมที่เคยกู้ไว้ โดยให้ถือว่าเป็นเงินกู้รวมทั้งหมดเพียงบัญชีเดียว3. จำนวนเงินที่กู้ ...
 • 20
  Aug

  สหกรณ์ฯ มอบผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ให้แก่ศูนย์พักคอย DPU เขตหลักสี่

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด นำโดย คุณนุชา สถิตย์พงษ์ รองประธานสหกรณ์ฯ และ คุณประยุทธ์ ฤทธิเดช เลขานุการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ให้แก่ศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ จำนวน 100 ผืน เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ...
 • 6
  Aug

  ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ประจำปี 2564

  สหกรณ์ฯ ขอเรียนเชิญสมาชิก เข้าร่วมการสัมมนาประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “เราจะเคียงข้างคุณ เพื่อก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”โดย อาจารย์ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ (อ.อ้อย) ประธานสหกรณ์ฯนายประยุทธ์ ฤทธิเดช (อ.บอย) เลขานุการสหกรณ์ฯวันสัมมนา (ออนไลน์) : วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 ...
 • 5
  Aug

  ประกาศเรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

  เพื่อให้การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ฯ ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายการเงินและการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ และเพื่อให้สหกรณ์ฯ มีต้นทุนทางการเงินและจำนวนเงินรับฝากที่เหมาะสม โดยจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม ...
 • 5
  Aug

  ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องและรุนแรง โดยจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีมติให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • 5
  Aug

  ต่ออายุ โครงการพักชำระหนี้เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

  เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  ยังมีความรุนแรงต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงให้ความช่วยเหลือสมาชิก โดยการต่ออายุโครงการพักชำระหนี้ให้อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2564 สมาชิกที่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อ  โปรดแจ้งความจำนงค์และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารดังนี้– แบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้– แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน (เฉพาะกู้ประเภทสามัญ ซึ่งจะต้องลงนามที่สหกรณ์เท่านั้น)– ...
 • 28
  Jun

  การลงนามเป็นพันธมิตรกับ สอ.มรภ.สุราษฎร์ธานี จำกัด

  นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ ประธาน และนายนุชา สถิตย์พงษ์ รองประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัดได้ร่วมลงนาม เป็นพันธมิตรกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ประธาน สอ.มรภ.สุราษฎร์ธานี จำกัด เป็นตัวแทนลงนามและต้อนรับ เมื่อวันที่ ...
 • 18
  Jun

  สหกรณ์ฯ มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

  นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พร้อมด้วยรองประธานศูนย์ฯ ,เลขานุการศูนย์ฯ มอบเงินสงเคราะห์จำนวน 600,000 บาท ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางสาวสุภี วิหคไพบูลย์ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด โดยมี คุณสงวน วิหคไพบูลย์ ...