• 1
  Dec

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด มอบทุนการศึกษา

  ผศ.ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พร้อมด้วยด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กองทุนอนุสรณ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์, กองทุนสนั่น- สัจจา เกตุทัต, และกองทุนจันทราทิพย์ โดยได้รับเกียรติ จากท่านอธิการบดี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบ
 • 29
  Nov

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับ “ดีเลิศ”

  ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายในของสหกรณ์ และได้กำหนดระดับมาตรฐานของสหกรณ์ออกเป็นสี่ระดับ ได้แก่ ระดับดีเลิศ, ระดับดีมาก, ระดับดี และ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ นั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ ได้ดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว และขอแจ้งผลให้ทราบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ...
 • 3
  Nov

  ขอเรียนเชิญสมาชิกเลือกตั้งประธาน, กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

  สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด   ขอเชิญสมาชิกทุกท่านประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมเลือกตั้งประธาน,กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการใน วันเสาร์ที่  12 ธันวาคม  2563 ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนมฯ (ลงทะเบียนเวลา 08.30-10.30 น. )  รายชื่อผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้งประธาน กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
 • 3
  Nov

  ขอเรียนเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

  สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด   ขอเชิญสมาชิกทุกท่านประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมเลือกตั้งประธาน,กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการใน วันเสาร์ที่  12 ธันวาคม  2563 ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนมฯ (ลงทะเบียนเวลา 08.30-10.30 น. ) 
 • 28
  Oct

  ประกาศปิดทำการ วันที่ 2 พ.ย.63

  เรียนสมาชิกทุกท่าน       สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด  ขอปิดให้บริการในวันจันทร์ที่  2 พ.ย. 2563  เพื่อทำการปิดบัญชีสิ้นปี ขออภัยในความไม่สะดวก  มา ณ ที่นี้
 • 12
  Oct

  ประกาศรับเลือกตั้ง 2563

  จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 35 ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีมติประกาศให้สมาชิกผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครเลือกตั้ง เอกสารประกาศรับสมัครเลือกตั้ง เอกสารวิธีการเลือกตัั้ง เอกสารแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง
 • 8
  Oct

  ประกาศสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด มีความประสงค์จะมอบสวัสดิการแก่สมาชิกผู้มีสถานภาพโสด ตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด พ.ศ.2558 สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบดังกล่าว สามารถยื่นแบบขอรับสวัสดิการ ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ พร้อมแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ เอกสารประกาศสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด ระเบียบสวัสดิการสมาชิกของผู้มีสถานภาพโสด
 • 8
  Oct

  ประกาศการยื่นรับทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อการศึกษาบุตร

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้จัดสรรทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประจำปี พ.ศ.2563 ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการให้ทุนการศึกษาแก่บุตร สมาชิก พ.ศ.2558 สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าวขอรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ พร้อมยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ เอกสารประกาศการยื่นรับทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อการศึกษาบุตร
 • 30
  Sep

  ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญ

  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการค้ำประกันเงินกู้สามัญ และสนับสนุนให้สมาชิกออมเงินมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พ.ศ.2562 ข้อ 59 และจากการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันทีี่ 17-18 กันยายน 2563 ทีี่ประชุมมีมติให้เปลีี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญ โดยหลักเกณฑ์ใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญ
 • 30
  Sep

  ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์

  อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พ.ศ. 2562 ข้อ 59 และจากการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ดังนี้ เอกสารประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์