• 5
  Aug

  ต่ออายุ โครงการพักชำระหนี้เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

  เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  ยังมีความรุนแรงต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงให้ความช่วยเหลือสมาชิก โดยการต่ออายุโครงการพักชำระหนี้ให้อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2564 สมาชิกที่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อ  โปรดแจ้งความจำนงค์และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารดังนี้– แบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้– แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน (เฉพาะกู้ประเภทสามัญ ซึ่งจะต้องลงนามที่สหกรณ์เท่านั้น)– ...
 • 28
  Jun

  การลงนามเป็นพันธมิตรกับ สอ.มรภ.สุราษฎร์ธานี จำกัด

  นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ ประธาน และนายนุชา สถิตย์พงษ์ รองประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัดได้ร่วมลงนาม เป็นพันธมิตรกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ประธาน สอ.มรภ.สุราษฎร์ธานี จำกัด เป็นตัวแทนลงนามและต้อนรับ เมื่อวันที่ ...
 • 18
  Jun

  สหกรณ์ฯ มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

  นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พร้อมด้วยรองประธานศูนย์ฯ ,เลขานุการศูนย์ฯ มอบเงินสงเคราะห์จำนวน 600,000 บาท ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางสาวสุภี วิหคไพบูลย์ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด โดยมี คุณสงวน วิหคไพบูลย์ ...
 • 14
  Jun

  ประกาศเปิดให้บริการตามปกติ

  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดทำการของมหาวิทยาลัย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด กำหนดเวลาให้บริการ ดังนี้ เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เปิดให้บริการตามปกติ) เวลาทำการ : 08.30 – 16.30 น. ***** ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ...
 • 1
  Jun

  ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ เดือนมิถุนายน 2564

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงขอกำหนดเวลาการทำงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้เปิดให้บริการ วันที่ 1 – 13 มิถุนายน 2564 เปิดทำการ : วันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เวลาทำการ ...
 • 25
  May

  เปิดรับสมัครโครงการ DPU Coop Marketplace

  Website -> www.dpucoop.com Facebook Fanpage -> www.facebook.com/coopdpu LINE Group -> สหกรณ์เพื่อสมาชิก สมาชิกผู้สนใจสามารถ สมัครได้ที่ https://bit.ly/3oUdej2
 • 10
  May

  ต่ออายุ โครงการพักชำระหนี้เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

  เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  ยังมีความรุนแรงต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงให้ความช่วยเหลือสมาชิก โดยการต่ออายุโครงการพักชำระหนี้ให้อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 สมาชิกที่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อ  โปรดแจ้งความจำนงค์และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารดังนี้– แบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้ – แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน – ...
 • 4
  May

  ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ เดือนพฤษภาคม 2564

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงขอกำหนดเวลาการทำงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้เปิดให้บริการ วันทำการ : วันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เวลาทำการ : 09.30 – 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ ...
 • 4
  Apr

  โครงการ Up Skill for Member – การทำทาร์ตสับปะรดไต้หวัน

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เข้าร่วมอบรมโครงการ Up Skill for Member – การทำทาร์ตสับปะรดไต้หวัน เพื่อเพิ่มทักษะการสร้างอาชีพให้กับสมาชิก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ อ.ชงค์สุดา โตท่าโรง จาก Le Cordon Bleu รายละเอียดโครงการ Up ...
 • 26
  Mar

  ประกาศ โครงการให้กู้ฉุกเฉิน “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ไปด้วยกัน”

  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 มีมติให้ช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ภัยไปด้วยกัน” โดยมีรายละเอียดดังประกาศ คลิกเพื่อ -> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอกู้ฉุกเฉิน โครงการ “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ไปด้วยกัน” ...