• 25
  Dec

  ประกาศปิดทำการในช่วงหยุดพักผ่อน

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จะปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 9 มกราคม 2565 เนื่องจากเป็นช่วงหยุดพักผ่อนประจำปีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปิดให้บริการ : วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 9 มกราคม ...
 • 25
  Dec

  ขยายโครงการพักชำระหนี้ ม.ค. – มี.ค. 65

  เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  ยังมีความรุนแรงต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงให้ความช่วยเหลือสมาชิก โดยการต่ออายุโครงการพักชำระหนี้ให้อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2565 สมาชิกที่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อ  โปรดแจ้งความจำนงค์และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารดังนี้– แบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้– แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน (เฉพาะกู้ประเภทสามัญ ซึ่งจะต้องลงนามที่สหกรณ์เท่านั้น)– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน– ...
 • 20
  Nov

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ผ่านระบบออนไลน์

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยสมาชิกที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม ในวันดังกล่าว กรุณาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการลงทะเบียนล่วงหน้าที่นี่ https://bit.ly/30y1aMJและสมาชิกสามารถดาวน์โหลดคู่มือเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนได้ที่นี่ https://bit.ly/3xdyaFSหมายเหตุ : สมาชิกสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ภายในวันอาทิตย์ที่ ...
 • 19
  Oct

  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบเงินให้กองทุนและมูลนิธิของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด มอบเงินให้แก่กองทุนอนุสรณ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์, กองทุนสนั่น-สัจจา เกตุทัต, กองทุนจันทราทิพย์ และมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยมี ประธานกรรมการ, เลขานุการและเหรัญญิก เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ในการมอบเงินให้แก่กองทุนและมูลนิธิดังกล่าว
 • 1
  Oct

  ประกาศการยื่นรับทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อการศึกษาบุตร

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้จัดสรรทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประจำปี พ.ศ.2564 ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการให้ทุนการศึกษาแก่บุตร สมาชิก พ.ศ.2560 สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าวขอรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ พร้อมยื่นหลักฐาน (กรณียังไม่เคยยื่นขอรับทุน) ดังต่อไปนี้ 📝 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก 📝 สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรของบุตรสมาชิกที่ขอรับทุน 📝 สำเนาสมุดรายงานหรือบัตรประจำตัวนักเรียน-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ...
 • 1
  Oct

  ประกาศสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด มีความประสงค์จะมอบสวัสดิการแก่สมาชิกผู้มีสถานภาพโสด ตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด พ.ศ.2558 สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ สามารถยื่นแบบขอรับสวัสดิการ และเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นประกอบการขอสวัสดิการ ดังต่อต่อไปนี้ 📌 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 📌 สำเนาทะเบียนบ้าน 📌 แบบฟอร์มคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด ⬅ คลิกเพื่อดาวน์โหลด 📌ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการผู้มีสถานภาพโสด ⬅ ...
 • 1
  Oct

  โครงการกู้ปันผลฉุกเฉิน ปี 2564

  ประกาศให้กู้เงินกู้ฉุกเฉินปันผลล่วงหน้าปี 2564 โดยไม่มีดอกเบี้ย   เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก ที่มีความจำเป็นทางด้านการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด  เปิดให้สมาชิกที่มีความจำเป็นกู้เงิน กู้ฉุกเฉินปันผลล่วงหน้าปี 2564 โดยไม่มีดอกเบี้ย  วงเงินที่สมาชิกสามารถกู้ได้ คือไม่เกิน 70 % ของเงินปันผลปี 2563 และสหกรณ์จะหักชำระหนี้คืนครั้งเดียว ในวันที่ได้รับเงินปันผล ...
 • 9
  Sep

  ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ เดือนกันยายน 2564

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงขอกำหนดเวลาการทำงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้เปิดให้บริการ เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์เวลาทำการ : 09.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึง ...
 • 31
  Aug

  โครงการให้กู้ฉุกเฉิน “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ภัยไปด้วยกัน” โครงการ 2

  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกสหกรณ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโควิด-19 สหกรณ์ฯ จึงได้มีมติให้มีโครงการให้กู้ฉุกเฉิน “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ภัยไปด้วยกัน” โครงการ 2 เพื่อช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่สมาชิก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.สมาชิกสหกรณ์สามารถกู้ยืมเงินได้ในจำนวน 4,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย2.ผ่อนชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด3.สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องมีทุนเรือนหุ้นสะสมไม่น้อยกว่า 4,000 บาท4.สมาชิกสามารถเข้าร่วมโครงการ ...
 • 31
  Aug

  ประกาศการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด เปิดให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของ บุตร/ตนเอง/คู่สมรส โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 1. สมาชิกที่มีบุตร, คู่สมรส หรือตนเอง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทุกระดับ2. กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้นำไปรวมกับหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส เดิมที่เคยกู้ไว้ โดยให้ถือว่าเป็นเงินกู้รวมทั้งหมดเพียงบัญชีเดียว3. จำนวนเงินที่กู้ ...