ประกาศการยื่นรับทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อการศึกษาบุตร

218
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้จัดสรรทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประจำปี พ.ศ.2563 ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการให้ทุนการศึกษาแก่บุตร สมาชิก พ.ศ.2558 สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าวขอรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ พร้อมยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้

เอกสารประกาศการยื่นรับทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการศึกษาบุตร

Share: