นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์
ประธานกรรมการ

 

นายนุชา สถิตย์พงษ์
รองประธานกรรมการ

 

นางอารีรัตน์ หู้เต็ม
ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

นางสาวทัศนีย์ พุฒสา
กรรมการและเหรัญญิก

นายประยุทธ์ ฤทธิเดช
กรรมการและเลขานุการ

น.ส.สมนึก กิตติธีรานุรักษ์
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นายนคร วัลลิภากร
กรรมการและประธานฝ่ายเงินกู้

ดร.พจมาลย์ สกลเกียรติ
กรรมการและเลขานุการฝ่ายเงินกู้

นายศุภชัย สายจุตรีกุล
กรรมการฝ่ายเงินกู้

ผศ.ลลิตา สันติวรรักษ์
กรรมการและประธานฝ่ายศึกษา

นางชงค์สุดา โตท่าโรง
กรรมการและเลขานุการฝ่ายศึกษา

นางสิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช
กรรมการฝ่ายศึกษา