ผศ.ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์
ประธานกรรมการ

นายปัญญา ศุกลินวนิช
ที่ปรึกษา

นายนุชา สถิตย์พงษ์
รองประธานกรรมการ

นายประยุทธ์ ฤทธิเดช
ที่ปรึกษา

นางอารีรัตน์ หู้เต็ม
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผศ.สงกรานต์ ไกยวงษ์
กรรมการและเหรัญญิก

นายศักดิ์สิทธิ์ คณะชาติ
กรรมการและเลขานุการ

น.ส.สัชฌุกาญจน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายนคร วัลลิภากร
กรรมการและประธานฝ่ายเงินกู้

ดร.พจมาลย์ สกลเกียรติ
กรรมการและเลขานุการฝ่ายเงินกู้

นายศุภชัย สายจุตรีกุล
กรรมการฝ่ายเงินกู้

ผศ.ลลิตา สันติวรรักษ์
กรรมการและประธานฝ่ายศึกษา

นางชงค์สุดา โตท่าโรง
กรรมการและเลขานุการฝ่ายศึกษา

นายวิสุทธิ์ ตรีเงิน
กรรมการฝ่ายศึกษา