ประกาศสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด

206
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด มีความประสงค์จะมอบสวัสดิการแก่สมาชิกผู้มีสถานภาพโสด ตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด พ.ศ.2558 สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบดังกล่าว สามารถยื่นแบบขอรับสวัสดิการ ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ พร้อมแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

เอกสารประกาศสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด

ระเบียบสวัสดิการสมาชิกของผู้มีสถานภาพโสด

Share: