• 22
  Jul

  สหกรณ์ฯจัดงาน “เกษียณอย่างเกษม” สำหรับผู้เกษียณการทำงาน

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จัดงานมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุการทำงาน ในปีการศึกษา 2562 ภายใต้ธีม “เกษียณอย่างเกษม” วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สัจจา 1 ...
 • 24
  Jun

  ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้

  ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
 • 29
  Apr

  โครงการกู้ปันผลฉุกเฉิน (ไวรัสโคโรน่า)

  ประกาศให้กู้เงินกู้ฉุกเฉินปันผลล่วงหน้าปี 2563 โดยไม่มีดอกเบี้ย   เพื่อเป็นการบรรเทาควมเดือดร้อนให้กับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด  เปิดให้สมาชิกที่มีความจำเป็นกู้เงินกู้ฉุกเฉินปันผลล่วงหน้าปี 2563 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อเเสริมสภาพคล่องแก่สมาชิกอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ กู้ฉุกเฉินเงินปันผลล่วงหน้า ปี 2563 โดยไม่มีดอกเบี้ย  วงเงินที่สมาชิกสามารถกูได้ คือไม่เกิน 60 % ของเงินปันผลปี 2562 ...
 • 26
  Apr

  ประกาศเปลี่ยนแปลงวันทำงาน

  ประกาศเปลี่ยนแปลงวันทำการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส Covid-19 เดือนมีนาคม ปิดบริการ วันที่ 25-26 มีนาคม 2563 เปิดบริการ วันที่ 27, 30 – 31 มีนาคม 2563 (เวลา 10.00 – ...