• 12
  Oct

  ประกาศรับเลือกตั้ง 2563

  จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 35 ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีมติประกาศให้สมาชิกผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครเลือกตั้ง เอกสารประกาศรับสมัครเลือกตั้ง เอกสารวิธีการเลือกตัั้ง เอกสารแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง
 • 8
  Oct

  ประกาศสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด มีความประสงค์จะมอบสวัสดิการแก่สมาชิกผู้มีสถานภาพโสด ตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด พ.ศ.2558 สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบดังกล่าว สามารถยื่นแบบขอรับสวัสดิการ ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ พร้อมแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ เอกสารประกาศสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด ระเบียบสวัสดิการสมาชิกของผู้มีสถานภาพโสด
 • 8
  Oct

  ประกาศการยื่นรับทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อการศึกษาบุตร

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้จัดสรรทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประจำปี พ.ศ.2563 ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการให้ทุนการศึกษาแก่บุตร สมาชิก พ.ศ.2558 สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าวขอรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ พร้อมยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ เอกสารประกาศการยื่นรับทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อการศึกษาบุตร
 • 30
  Sep

  ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญ

  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการค้ำประกันเงินกู้สามัญ และสนับสนุนให้สมาชิกออมเงินมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พ.ศ.2562 ข้อ 59 และจากการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันทีี่ 17-18 กันยายน 2563 ทีี่ประชุมมีมติให้เปลีี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญ โดยหลักเกณฑ์ใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญ
 • 30
  Sep

  ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์

  อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พ.ศ. 2562 ข้อ 59 และจากการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ดังนี้ เอกสารประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์
 • 22
  Sep

  ประกาศการให้กู้เพื่อการศึกษา

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ประกาศการให้กู้เงิน เพื่อการศึกษาของบุตร / ตนเอง / คู่สมรส ดังประกาศ หมายเหตุ สมาชิกผู้กู้สามารถยื่นแบบขอกู้ พร้อมหลักฐาน ...
 • 22
  Jul

  สหกรณ์ฯจัดงาน “เกษียณอย่างเกษม” สำหรับผู้เกษียณการทำงาน

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จัดงานมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุการทำงาน ในปีการศึกษา 2562 ภายใต้ธีม “เกษียณอย่างเกษม” วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สัจจา 1 ...
 • 24
  Jun

  ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้

  ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
 • 29
  Apr

  โครงการกู้ปันผลฉุกเฉิน (ไวรัสโคโรน่า)

  ประกาศให้กู้เงินกู้ฉุกเฉินปันผลล่วงหน้าปี 2563 โดยไม่มีดอกเบี้ย   เพื่อเป็นการบรรเทาควมเดือดร้อนให้กับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด  เปิดให้สมาชิกที่มีความจำเป็นกู้เงินกู้ฉุกเฉินปันผลล่วงหน้าปี 2563 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อเเสริมสภาพคล่องแก่สมาชิกอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ กู้ฉุกเฉินเงินปันผลล่วงหน้า ปี 2563 โดยไม่มีดอกเบี้ย  วงเงินที่สมาชิกสามารถกูได้ คือไม่เกิน 60 % ของเงินปันผลปี 2562 ...
 • 26
  Apr

  ประกาศเปลี่ยนแปลงวันทำงาน

  ประกาศเปลี่ยนแปลงวันทำการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส Covid-19 เดือนมีนาคม ปิดบริการ วันที่ 25-26 มีนาคม 2563 เปิดบริการ วันที่ 27, 30 – 31 มีนาคม 2563 (เวลา 10.00 – ...