• 5
  Aug

  ประกาศเรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

  เพื่อให้การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ฯ ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายการเงินและการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ และเพื่อให้สหกรณ์ฯ มีต้นทุนทางการเงินและจำนวนเงินรับฝากที่เหมาะสม โดยจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม ...
 • 5
  Aug

  ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องและรุนแรง โดยจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีมติให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • 5
  Aug

  ต่ออายุ โครงการพักชำระหนี้เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

  เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  ยังมีความรุนแรงต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงให้ความช่วยเหลือสมาชิก โดยการต่ออายุโครงการพักชำระหนี้ให้อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2564 สมาชิกที่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อ  โปรดแจ้งความจำนงค์และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารดังนี้– แบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้– แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน (เฉพาะกู้ประเภทสามัญ ซึ่งจะต้องลงนามที่สหกรณ์เท่านั้น)– ...
 • 28
  Jun

  การลงนามเป็นพันธมิตรกับ สอ.มรภ.สุราษฎร์ธานี จำกัด

  นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ ประธาน และนายนุชา สถิตย์พงษ์ รองประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัดได้ร่วมลงนาม เป็นพันธมิตรกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ประธาน สอ.มรภ.สุราษฎร์ธานี จำกัด เป็นตัวแทนลงนามและต้อนรับ เมื่อวันที่ ...
 • 18
  Jun

  สหกรณ์ฯ มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

  นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พร้อมด้วยรองประธานศูนย์ฯ ,เลขานุการศูนย์ฯ มอบเงินสงเคราะห์จำนวน 600,000 บาท ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางสาวสุภี วิหคไพบูลย์ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด โดยมี คุณสงวน วิหคไพบูลย์ ...
 • 14
  Jun

  ประกาศเปิดให้บริการตามปกติ

  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดทำการของมหาวิทยาลัย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด กำหนดเวลาให้บริการ ดังนี้ เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เปิดให้บริการตามปกติ) เวลาทำการ : 08.30 – 16.30 น. ***** ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ...
 • 1
  Jun

  ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ เดือนมิถุนายน 2564

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงขอกำหนดเวลาการทำงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้เปิดให้บริการ วันที่ 1 – 13 มิถุนายน 2564 เปิดทำการ : วันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เวลาทำการ ...
 • 25
  May

  เปิดรับสมัครโครงการ DPU Coop Marketplace

  Website -> www.dpucoop.com Facebook Fanpage -> www.facebook.com/coopdpu LINE Group -> สหกรณ์เพื่อสมาชิก สมาชิกผู้สนใจสามารถ สมัครได้ที่ https://bit.ly/3oUdej2
 • 10
  May

  ต่ออายุ โครงการพักชำระหนี้เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

  เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  ยังมีความรุนแรงต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงให้ความช่วยเหลือสมาชิก โดยการต่ออายุโครงการพักชำระหนี้ให้อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 สมาชิกที่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อ  โปรดแจ้งความจำนงค์และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารดังนี้– แบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้ – แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน – ...
 • 4
  May

  ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ เดือนพฤษภาคม 2564

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงขอกำหนดเวลาการทำงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้เปิดให้บริการ วันทำการ : วันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เวลาทำการ : 09.30 – 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ ...